Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

Využite šancu na rýchlejšie spracovanie Vašej dokumentácie k nariadeniu REACH

Podajte Vašu registračnú dokumentáciu REACH 2018 ešte pred koncom marca a do troch týždňov dostanete rozhodnutie o registrácii od agentúry ECHA.

Čítať celý článok...
Zjednodušený export do Južnej Kórei v spolupráci s Korea Testing & Research Institute

Ekotoxikologické centrá v spolupráci s expertmi kórejskej spoločnosti KTR (Korea Testing & Research Institute) poskytujú konzultačné služby, komplexné služby a poradenstvo pri vývoze chemických látok a zmesí do Južnej Kórei. Ponúkame naše skúsenosti s uvedením nových produktov na juhokórejský trh spolu s kontaktami na dôležité inštitúcie zodpovedné za kontrolu a prevádzku trhu s chemickými látkami a zmesami.

Zákon o registrácii a hodnotení - Chemických látok

Zákon o registrácii a hodnotení - Chemických látok (K-REACH) bol prijatý 22. mája 2013 ministerstvom životného prostredia v Južnej Kórei a nadobúda účinnosť 1. januára 2015. Zákon je tiež známy ako Kórea REACH pre svoju podobnosť s nariadením EÚ REACH.

Podľa K-REACH každá osoba, ktorá má v úmysle vyrábať alebo dovážať novú chemickú látku alebo najmenej jednu tonu ročne určenej existujúcej chemickej látky podliehajúcej registrácii, zaregistruje chemickú látku skôr, ako vyrába alebo dováža. K-REACH takisto stanovuje požiadavky pre spoločnosti, aby oznamovali objem a použitie látok, ktoré vyrábajú / dovážajú a oznamujú výrobky obsahujúce nebezpečné chemické látky.

Zákon o chemickej kontrole (CCA)

Kontrolný zákon o chemických látkach (predtým toxický kontrolný zákon) bol prijatý v máji v roku 2013 a nadobudol platnosť 1. januára 2015. Ide o nový zákon zameraný na chemické hlásenia a prevenciu chemických havárií. Podľa CCA každá osoba, ktorá vyrába alebo dováža chemickú látku, overí, či ich chemický výrobok obsahuje akúkoľvek regulovanú látku a podrobnosti poskytne ministerstvu životného prostredia. Každá osoba, ktorá má v úmysle zriadiť a prevádzkovať zariadenia na manipuláciu s toxickými chemickými látkami, vypracuje správu o analýze dôsledkov na mieste, ktorá vyhodnotí vplyv možnej chemickej havárie na okolité prostredie a obyvateľstvo.

CCA takisto vyžaduje, aby každá osoba, ktorá sa zaoberá chemickými látkami náchylnými na haváriu nad určité množstvo, pripravovala a predložila pohotovostný plán každých päť rokov.

V spolupráci s KTR poskytujeme zákazníkom podporu vrátane testovania, analýzy a hodnotenia, technického poradenstva, certifikácie a školenia, ktoré tvoria technickú infraštruktúru kórejského priemyslu.

 

Kontaktujte nás a vyhnite sa tak možným problémom.

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification