Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK
  • Online Registrácie

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

Návrh na obmedzenie týkajúce sa diizokyanátov a niekoľko schválených žiadostí o povolenie od RAC a SEAC

RAC odsúhlasilo päť a SEAC osem návrhov na stanoviská o autorizácii špecifických použití látok chrómu (VI) a 1,2-dichlóretánu (EDC).

Čítať celý článok...
PRODUKTY (ZMESI) A VÝROBKY - uvedenie na trh krajín EÚ/EHS a ďalších

Ekotoxikologické centrum Vám ponúka konzultačné služby pre plnenie legislatívnych požiadaviek v súvislosti s uvádzaním Vašich produktov a výrobkov, ktoré sú klasifikované ako nebezpečné na základe ich účinkov na zdravie alebo na základe ich fyzikálnych účinkov na trh v krajinách EÚ/EHS a krajinách mimo EÚ.

Ak máte otázky kontaktujte nás telefonicky +421 2 45943712, alebo e-mailom na ekotox(at)ekotox.sk


Konzultačná služba zahŕňa:

  • oznámenie/notifikáciu vašich produktov kompetentným orgánom v krajinách EÚ/EHS aj krajinách mimo ES
  • registráciu produktov kompetentných orgánom v krajinách EÚ/EHS aj krajinách mimo EÚ/EHS
  • komunikáciu s kompetentnými orgánmi v krajinách EÚ/EHS aj krajinách mimo EÚ/EHS

Ponúkané služby štandardne zabezpečujeme pre krajiny:

Krajiny EÚ/EHS: BELGICKO, BULHARSKO, CYPRUS, DÁNSKO, ESTÓNSKO, FÍNSKO, FRANCÚZSKO, GRÉCKO, HOLANDSKO, CHORVÁTSKO, ISLAND, ÍRSKO, LITVA, LUXEMBURSKO, LOTYŠŠKO, MAĎARSKO, MATLA, NEMECKÁ SPOLKOVÁ REPUBLIKA NÓRSKO, PORTUGALSKO, RAKÚSKO, RUMUNSKO, SLOVINSKO, SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO, ŠPANIELSKO, ŠVÉDSKO, TALIANSKO.

Krajiny mimo EÚ/EHS: MACEDÓNSKO, RUSKÁ FEDERÁCIA, BIELORUSKO, UKRAINA, MOLDAVSKO, TURECKO, ŠVAJČIARSKO.

Súčasne poskytujeme poradenstvo pre registráciu produktov / chemických látok na trhoch USA, Kanady a Južnej Kórei.V súčasnosti neexistuje jednotný formát pre oznamovanie produktov a výrobkov, ktoré sú klasifikované ako nebezpečné na základe ich účinkov na zdravie alebo na základe ich fyzikálnych účinkov v členských krajinách.

Každá členská krajina EÚ/EHS aj krajina mimo EÚ/EHS má špecifický systém oznamovania požadovaných údajov, ktoré vyplývajú z národnej legislatívy.

Dovozcov a následných užívateľov, ktorí uvádzajú zmesi na trh produkty (výrobky), ktoré sú klasifikované ako nebezpečné na základe ich účinkov na zdravie alebo na základe ich fyzikálnych účinkov, sú povinný podľa článku 45 nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 oznamovať údaje národným toxikologickým centrám (NTIC).

Medzi tieto informácie patrí chemické zloženie zmesí uvedených na trh, ktoré sú klasifikované ako nebezpečné na základe ich účinkov na zdravie alebo na základe ich fyzikálnych účinkov, vrátane chemickej identity látok v zmesiach.

Postup pre oznámenie v SR je uvedený na stránke http://www.ntic.sk/ntic.php?adr=info [1]

  • NOVÉ ON-LINE NÁSTROJE PRE PODÁVANIE INFORMÁCIÍ
  • FORMÁT PREDLOŽENIA ( ČASŤ C NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2017/542 )

Kontaktujte nás a vyhnite sa tak možným problémom.

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification