Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK
 • Online Registrácie

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Čítať celý článok...
Karta bezpečnostných údajov (SDS; MSDS)

Nové stránky

 

 

Ekotoxikologické centrum Vám ponúka kontrolu, vypracovanie a revíziu kariet bezpečnostných údajov a súvisiacich dokumentov používaných chemických látok a zmesí podľa európskeho nariadenia CLP, ale aj komunikáciu v dodávateľskom reťazci, či výpočet dopadov chemickej legislatívy na jednotlivé výrobky a produkty pre všetky členské štáty EÚ...


Ak máte otázky kontaktujte nás telefonicky +421 2 45943712, alebo e-mailom na ekotox(at)ekotox.sk

Sú Vaše KBU v súlade s platnou legislatívou?

Formát karty bezpečnostných údajov je predpísaný prílohou II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1907/2006/ES (REACH).

Táto príloha bola naposledy zmenená 1.6.2015 nariadením Komisie č. 830/2015/EÚ. Koniec prechodného obdobia na vykonanie revízie bol 31.5.2017.

V karte bezpečnostných údajov sa od 1.6.2015 uvádza klasifikácia chemických látok a zmesí podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1272/2008/ES (tzv. CLP) v platnom znení.

Koniec prechodného obdobia na vykonanie revízie KBU a etikiet bol 31.5.2017.

Ďalším dôvodom pre revíziu existujúcich KBÚ je novela nariadenia CLP - prispôsobenie vedecko-technickému pokroku č. 918/2016/EÚ z 19.5.2016, ktoré okrem iného mení znenie niektorých výstražných upozornení (H-viet) a pokynov pre bezpečné zaobchádzanie (P- viet). Toto nariadenie už nadobudlo účinnosť a je nutné ho používať od 1.2.2018.

Aktualizácia KBÚ vo formáte PDF>>

Ekotoxikologické centrum ponúka vypracovanie kariet bezpečnostných údajov a ich revízie podľa REACH v nasledujúcich jazykoch:

Safety Data Sheet Karta charakterystyki Bezbednosni listovi
La fiche de données de sécurité Fisa cu date de securitate Информационен лист за безопасност
Scheda dati di sicurezza Biztonsági adatlap Bezbednosni listovi, List sa sigurnosnim podacima
La ficha de datos de seguridad Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt
Bezpečnostní list
Varnostni list Паспорт безопасности вещества
Karta bezpečnostných údajov

List sa sigurnosnim podacima

Сертифіка́т безпе́чності матеріа́лу

податоци за безбедноста лист

Odborní pracovníci Ekotoxikologického centra Bratislava, s.r.o. pre Vás zabezpečia komplexnú správu a aktualizáciu kariet bezpečnostných údajov, vtedy keď je to potrebné.

Požiadavky na aktuálny formát karty bezpečnostných údajov sú stanovené v NARIADENÍ KOMISIE (EÚ) 2015/830 (.pdf, 534 kB)

 

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

 • 1.1. Identifikátor produktu
 • 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú
 • 1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov
 • 1.4. Núdzové telefónne číslo

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

 • 2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi
 • 2.2. Prvky označovania
 • 2.3. Iná nebezpečnosť

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

 • 3.1. Látky
 • 3.2. Zmesi

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

 • 4.1. Opis opatrení prvej pomoci
 • 4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené
 • 4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

 • 5.1. Hasiace prostriedky
 • 5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi
 • 5.3. Rady pre požiarnikov

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

 • 6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy
 • 6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie
 • 6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie
 • 6.4. Odkaz na iné oddiely

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

 • 7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie
 • 7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility
 • 7.3. Špecifické konečné použitie, resp. použitia

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

 • 8.1. Kontrolné parametre
 • 8.2. Kontroly expozície

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

 • 9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach
 • 9.2. Iné informácie

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

 • 10.1. Reaktivita
 • 10.2. Chemická stabilita
 • 10.3. Možnosť nebezpečných reakcií
 • 10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť
 • 10.5. Nekompatibilné materiály
 • 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

 • 11.1. Informácie o toxikologických účinkoch

ODDIEL 12: Ekologické informácie

 • 12.1. Toxicita
 • 12.2. Perzistencia a degradovateľnosť
 • 12.3. Bioakumulačný potenciál
 • 12.4. Mobilita v pôde
 • 12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB
 • 12.6. Iné nepriaznivé účinky

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

 • 13.1. Metódy spracovania odpadu

ODDIEL 14: Informácie o doprave

 • 14.1. Číslo OSN
 • 14.2. Správne expedičné označenie OSN
 • 14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu
 • 14.4. Obalová skupina
 • 14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie
 • 14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa
 • 14.7. Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL a Kódexu IBC

ODDIEL 15: Regulačné informácie

 • 15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia
 • 15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

ODDIEL 16: Iné informácie

Legislatívny rámec: Príloha II Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH); Nariadenie Komisie EÚ č. 830/2015 z 28. mája 2015, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH), Zákon č. 67/2010 z 2. februára 2010 o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon)

 


KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Karta bezpečnostných údajov - definícia
Prečo je KBÚ potrebná?

Pre ktoré látky alebo zmesi?
Formát karty bezpečnostných údajov
Revízia KBÚ

Jazyk použitý v karte bezpečnostných údajov
Ako nariadenie CLP ovplyvní KBÚ?
Obsah karty bezpečnostných údajov
Zodpovednosť za obsah karty bezpečnostných údajov
Kto by mal zostavovať kartu bezpečnostných údajov (KBÚ)

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification