Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

Využite šancu na rýchlejšie spracovanie Vašej dokumentácie k nariadeniu REACH

Podajte Vašu registračnú dokumentáciu REACH 2018 ešte pred koncom marca a do troch týždňov dostanete rozhodnutie o registrácii od agentúry ECHA.

Čítať celý článok...
Detergenty

Dňa 8.októbra 2005 vstúpilo do platnosti Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.648/2004 o detergentech, ktoré umožňuje jednotnú aplikáciu vo všetkých členských štátoch a zároveň zavádza novú definíciu detergentu.

„Detergent“ znamená akúkoľvek látku alebo prípravok obsahujúci mydlo a/alebo ostatné povrchovo aktívne látky určené na pracie a čistiace procesy. Detergenty môžu byť v akejkoľvek forme (tekuté, práškové, vo forme pasty, tyčinky, v kusoch, výlisku, tvarované, atď.) a predávajú sa do alebo sa používajú v domácnosti alebo na inštitucionálne alebo priemyselné účely.

Ostatné výrobky, ktoré sa považujú za detergenty:

  • „prídavné prípravky na pranie“ určené na namáčanie (predpranie), pláchanie alebo bielenie odevov a bielizne používanej v domácnostiach atď.;
  • „ostatné čistiace a pracie prípravky“ určené na akékoľvek iné pracie a čistiace procesy.

Ponúkané služby

Cieľom tohto nariadenia je, aby sa na trh dostali len také detergenty a povrchovo aktívne látky pre detergenty, ktoré spĺňajú kritériá stanovené Európskou úniou a aby sa minimalizovali riziká pre život a zdravie ľudí a životné prostredie. Jedným s doplnených kritérií je hodnotenie úplnej biologickej rozložiteľnosti. V prílohe III Nariadenia Európskeho parlamentu a rady o detrgentoch sú uvedené testy úplnej biologickej rozložiteľnosti, ktoré Vám Ekotoxikologické centrum zabezpečí. Viac informácií o testovaní získate na našej stránke stanovenie ekotoxicity v sekcii biodegradácia alebo zaslaním dotazu na cenovú ponuku.

Ekotoxikologické centrum Vám ponúka v súlade s platnou legislatívou o detergentoch vypracovanie kariet bezpečnostných údajov, etikiet, kariet o zložení. Viac informácii nájdete v sekcii chemická legislatíva alebo kontaktovaním zodpovedných pracovníkov.

Ponúkame Vám komplexné služby a poradenstvo v oblasti uvádzania detergentoch na trh v súlade s platnou legislatívou v SR a EÚ.

Legislatíva

  • · Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.648/2004 z 31.marca 2004 o detergentech
  • · Nariadenie bolo novelizované Nariadením Komisie č. 907/2006
  • · Niektoré ustanovenia Nariadenia o detergentoch týkajúce sa jeho implementácie v SR sú zohľadnené v zákone č. 308/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • · Zákon č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch.

Na základe článku 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.648/2004 o detergentoch bol zverejnený Technický návod viacúrovňového prístupu na účely implementácie nariadenia o detergentoch - metodika testovania v súvislosti s Prílohou IV nariadenia o detergentoch.

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification