Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK
  • Online Registrácie

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

Nová stratégia podporuje výmenu za bezpečnejšie chemické látky v EÚ

Stratégia nahrádzania agentúry ECHA má za cieľ podporiť zmenšenie objemu škodlivých chemických látok zvýšením dostupnosti a prijatím bezpečnejších alternatív a technológií.

Čítať celý článok...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 
Chemická legislatíva Návrh etikiet
Návrh etikiet

Etiketa podľa slovenskej legislatívy musí spĺňať požiadavky viacerých zákonov a ich vykonávacích predpisov. Základné informácie uvedené na etikete vyplývajú zo Zákona č. 163/2001 Z.z. Podľa tohto zákona etiketa musí  obsahovať:

  • názov nebezpečnej chemickej látky, alebo nebezpečných chemických látok obsiahnutých v prípravku,
  • EC číslo – pre nebezpečné chemické látky,
  • výstražné symboly a slovné označenie nebezpečenstva
  • slovné označenia špecifického rizika (R-vety),
  • slovné označenia pre bezpečné použitie (S-vety),
  • hmotnosť alebo objem,
  • obchodné meno, sídlo a telefónne číslo spoločnosti, ktorá neb. chem. látku alebo prípravok uvádza na trh.

V príprade biocídov, detergentov a aerosólov  etiketa musí spĺňať aj požiadavky podľa ďalších legislatívnych predpisov.
Napr.:
pri biocídoch sa navyše dopĺňajú údaje o prvej pomoci, forme biocídneho výrobku, ...
pri aerosóloch sú požadované údaje o zneškodňovaní, kódové údaje plniacej prísady, ...

V rámci platných legislatívnych predpisov Vám vypracujeme textovú časť etikety.

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification