Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK
  • Online Registrácie

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

Nová stratégia podporuje výmenu za bezpečnejšie chemické látky v EÚ

Stratégia nahrádzania agentúry ECHA má za cieľ podporiť zmenšenie objemu škodlivých chemických látok zvýšením dostupnosti a prijatím bezpečnejších alternatív a technológií.

Čítať celý článok...
Implementácia požiadaviek e-KBÚ na pracovisku a škálovanie ES

Obsahová náplň:

1. Identifikovanie parametrov expozičného scenára na základe podkladov od zákazníka (rozšírená karta bezpečnostných údajov t.j. e-KBÚ);

2. Identifikovanie podmienok použitia v podniku vzhľadom na ES na základe podkladov od zákazníka (interná dokumentácia,...);

3. Identifikácia parametrov a hodnôt vzhľadom na použitie modelov a konkrétnych informácií z hodnoteného procesu vrátane použitia meraných parametrov pre konkrétne procesy;

4. Výpočty škálovaných parametrov a preverenie ich aplikovateľnosti (modelovanie);

5. Vyhodnotenie výsledkov škálovania a posúdenie nutnosti dodatočných krokov - správa a formalizácia dokumentácie.

V prípade, ak si objednáte IMPLEMENTÁCIU POŽIADAVIEK e-KBU NA PRACOVISKU - ŠKÁLOVANIE ES, dodáme Vám:
- Správu o implementácii požiadaviek e–KBÚ (škálovanie expozičného scenára) pre konkrétnu látku ako takú alebo obsiahnutú v zmesi používanú vo Vašom podniku, ktorá zahŕňa - PDF dokument:

a. Identifikovanie parametrov expozičného scenára od Vášho dodávateľa (podmienky použitie popísané deskriptormi použitie, prevádzkové opatrenia, opatrenia pre kontrolu rizík;
b. Definovanie limitných hodnôt pre látku podľa národnej legislatívy;
c. Definovanie podmienok použitia vo Vašom podniku;
d. Porovnanie prevádzkových podmienok vo Vašom podniku s podmienkami navrhovanými výrobcom v e-KBÚ;
e. Porovnanie používaných osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) vo Vašom podniku s OOPP navrhovanými výrobcom v e-KBÚ;
f. Vyhodnotenie súladu ES s použitím vo Vašom podniku a posúdenie nutnosti dodatočných krokov.


Návštevníci tejto stránky sa tiež zaujímali o články:

Chemický manažment v podniku
KBÚ Skríning - Analýza stavu KBÚ
REACH + CLP Skríning
Implementácia požiadaviek e-KBÚ - Škálovanie ES
Komunikácia v dodávateľskom reťazci
Ochrana zdravia pri práci - Prevádzkový poriadok a posudok o riziku

Užitočné tipy k zvládnutiu požiadaviek a výziev
 

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification